Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Plan pracy

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Przygotowanie dokumentacji, zorganizowanie zespołu świetlicowego.
- opracowanie planu pracy świetlicy, planów miesięcznych  i tygodniowych,
- ustalenie ramowego planu dnia,
- przygotowanie dzienników oraz siatki godzin kadry pedagogicznej,
- podział dzieci na grypy wychowawcze,
- zapoznanie z Regulaminem świetlicy i Regulaminem stołówki,
- przydział grup wychowawcom.

2. Kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia w grupie oraz poprawnego zachowania i wzajemnej życzliwości.
- zapoznanie się z sytuacją życiową wychowanków,
- organizowanie wycieczek, spacerów oraz zabaw, gier i turniejów,
- wdrażanie do używania form grzecznościowych,
- rozwijanie samopomocy koleżeńskiej,
- wdrażanie postaw poszanowania mienia społecznego,
- zapoznanie z przepisami ruch drogowego poprzez ćwiczenia praktyczne, gry i zabawy,
- rozwijanie umiejętności wyrażania poglądów, słuchania innych,  
     argumentowania zachowań poprzez pogadanki i dyskusje.
- włączenie dzieci ze świetlicy do udziału w konkursach oraz   
     imprezach i uroczystościach okolicznościowych,

3. Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dzieci.
- wdrażanie do utrzymania higieny osobistej poprzez pogadanki, spotkania z pielęgniarką szkolną,
- wyrabianie trwałych nawyków higienicznych (mycie rąk sprzątanie po sobie, itd.),
- kształtowanie zdrowego trybu życia i postawy asertywnej wobec zagrożeń dla zdrowia i życia, poprzez pogadanki, spotkania            z pielęgniarką szkolną,
- zabezpieczenie odpowiedniego dożywiania dzieci (dyżury nauczycieli podczas obiadów),
- zapobieganie agresji i przemocy- wnikliwa obserwacja dzieci  i reagowanie w sytuacjach konfliktowych
-  prowadzenie zajęć ruchowych w formie gier, zabaw, itd.-wypoczynek czynny,
- kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zajęć w świetlicy,
- wyrabianie świadomej dyscypliny i współdziałania w grupie rówieśniczej,
- kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary we własne możliwości,
- racjonalne dozowanie czasu między wysiłkiem fizycznym  a umysłowym,
- rozładowanie napięć poprzez ekspresję ruchową, tanieć, zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
- budowanie pozytywnej samopomocy.

4. Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej. Kształtowanie wrażliwości estetycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni.
- nauka oraz konkursy piosenek
- zabawy w pantomimę, inscenizacje wierszy, baśni,
- zajęcia czytelnicze (konkursy, wspólne czytanie oraz słuchanie baśni, wierszy, bajek),
- zajęcia sportowe (zabawy ze śpiewem, gry i zabawy orientacyjno-pożądkowe, gry i zabawy bieżne, skoczne, gry drużynowe itd.),
- gry i zabawy dydaktyczne (zagadki, konkursy, krzyżówki, qizy, gry planszowe itd.),
- zajęcia plastyczno-techniczne, poznanie różnych technik plastycznych (collage, oragami itd.),
- udział wychowanków w konkursach plastycznych na terenie szkoły oraz na zewnątrz.

  5.  Stworzenie warunków do osiągania powodzenia szkolnego wychowanków.
- zorganizowanie miejsc do odrabiania lekcji,
- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
- wykorzystywanie zajęć czytelniczych, plastycznych i innych do kompensowania braków wiedzy szkolnej, deficytów rozwojowych,
- zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej,
- systematyczne zaopatrywanie świetlicy w pomoce do zajęć.

6.  Współpraca z rodzicami i wychowawcami klas
- rozmowy z rodzicami o sukcesach i porażkach dzieci oraz ich sytuacji rodzinnej,
- utrzymanie stałego kontaktu z wychowawcami klas,
- utrzymanie stałego kontaktu z pedagogiem szkolnym.

7. Doskonalenie kadry pedagogicznej świetlicy.
- somodoskonalenie w pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- udział w zespołach wychowawczych,
- aktualizacja wiedzy – śledzenie wydawnictw oraz literatury pedagogicznej

Grupy realizują miesięczne plany pracy.

 

Redakcja strony: Plan pracy Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Budzińska Maria2016-02-18 12:12:35
  • Aktualizacja publikacji:Budzińska Maria2016-02-18 12:12:41
  • Wytworzenie publikacji:Budzińska Maria2016-02-18 12:12:35
  • Zatwierdzenie informacji:Budzińska Maria2016-02-18 12:12:35
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Szkolna 6,
41-250 Czeladź
Tel. 32 265 85 69
sp2[at]sp2.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl